INSTRUKCJA DLA STUDENTTÓW SKŁADAJACYCH PRACĘ

LICENCJACKĄ/ MAGISTERSKĄ

 

Szanowny Studencie,

Szanowna Studentko,

 

Gratulacje, po trzech/dwóch latach trudów dnia codziennego studenckiego życia, zmagania się z zaliczeniami, egzaminami, pracami seminaryjnymi jesteś już u progu ukończenia studiów i uzyskania wymarzonego tytułu naukowego. Zanim jednak do tego dojdzie pozostaje jeszcze kilka spraw natury formalnej, bez których nie będzie możliwe dopuszczenie do obrony pracy oraz później odebranie dyplomu. Mając gotową, zatwierdzona przez promotora prace licencjacką/magisterską, która spełnia wszelkie wymogi formalne, zgodne z rozporządzeniami Dziekana Wydziału Orientalistycznego dotyczącymi wzoru pracy* określonymi w piśmie z 12 marca 2007 roku należy:

 

- przekazać po jednym egzemplarzu pracy promotorowi i recenzentowi,

- przekazać jeden egzemplarz pracy (UWAGA !!! drukowany dwustronnie, zbindowany i własnoręcznie podpisany przez autora i promotora) do Dziekanatu ds. studenckich

- pracę składa się najpóźniej na dwa tygodnie przed planowanym terminem obrony,

- dodatkowo student musi złożyć 4 zdjęcia dyplomowe (4,5x6,5cm),

- złożyć tzw. obiegówkę, czyli dokonać wcześniej rozliczenia z bibliotekami WO UW oraz BUW,

- dokonać opłaty w wysokości 60 złotych za wydanie dyplomu. Wpłaty dokonuje na konto WO UW

- w wypadku chęci uzyskania suplementu do dyplomu w wersji angielskiej należy dokonać dodatkowej opłaty w wysokości 40 złotych na konto WO UW

 

Numer konta WO UW: 10 1160 2202 0000 0000 4989 5290

 

Po złożeniu w/w dokumentów w Dziekanacie student jest zobowiązany do:

- wprowadzenia do Archiwum Prac Dyplomowych (http://apd.uw.edu.pl) swojej pracy w formacie *PDF wraz ze streszczeniem i słowami kluczowymi,

- po zatwierdzeniu przez promotora i recenzenta pracy, napisaniu recenzji następuje wyznaczenie terminu obrony,

 

!!!POWODZENIA NA OBRONIE!!!

 

 

  * praca dyplomowa musi zawierać stronę tytułową, stronę z oświadczeniami studenta i promotora oraz stronę ze streszczeniem, słowami kluczowymi, kodem dziedziny pracy i tytułem w języku angielskim. Strony musza być zgodne z ustalonym wzorem.

 

** nazwa pliku musi być zgodna z podanym wzorem:

<TYP DYPLOMU>-<PESEL>.pdf

na przykład dla pracy licencjackiej: 3600-LIC-OR-MT-12345678900.pdf

na przykład dla pracy magisterskiej: 3600-MGR-OR-MT-12345678900.pdf

 

Nazwa pliku musi być zapisana dużymi literami, rozszerzenie małymi. Informację o typ dyplomów na Wydziale Orientalistycznym otrzymali opiekunowie studentów poszczególnych Zakładów.

 

Wzór pierwszych stron pracy dyplomowej POBIERZ

Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przed obroną POBIERZ